18. októbra

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

sviatok


Narodil sa v pohanskej rodine. Keď prijal vieru, bol sprievodcom apoštola Pavla a podľa jeho kázní napísal aj evanjelium. V inej knihe pod titulom Skutky apoštolov píše o počiatkoch života Cirkvi, o tom, čo sa dialo až po prvý Pavlov pobyt v Ríme.

 

Aké sú vítané na horách kroky posla, ktorý hlása pokoj, posla dohrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu.

 

MODLITBA DŇA

Pane a Bože náš, ty si poslal svätého Lukáša ohlasovať slovom i písmom tajomstvo tvojej lásky voči chudobným; * daj, aby všetci kresťania boli jedno srdce a jedna dušaa aby všetky národy uvideli spásu, ktorú si im pripravil. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

 Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi   4,10-17b

Milovaný, Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. Tychika som poslal do Efezu. Keď prídeš, prines plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy a najmä pergameny.

Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám.

Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria; – O.

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. – O.

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne. – O.

 

O. – Aleluja.Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

 

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   10,1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“’

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, svätý Lukáš, žiak a sprievodca svätého apoštola Pavla, napísal evanjelium, v ktorom zobrazuje Kris­tovo milosrdenstvo voči hriešnikom a približuje nám Božiu Matku. Modlime sa s dôverou:

·        Otče, priveď kresťanský ľud čítaním evanjelia k hlbšiemu poznaniu Ježiša Krista.

·        Daj, aby sa radostná zvesť tvojho Syna ohlasovala všetkým ľuďom.

·        Žehnaj námahu a obetavosť lekárov a odmeň ich večnou radosťou.

·        Na orodovanie svätého Lukáša naplň kajúcich hriešnikov dôverou, že Boh ich otcovsky prijme.

·        Pomôž nám chápať, že sám Kristus hovorí, keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo.

·        Veď nás k synovskej úcte a láske k Panne Márii, matke tvojho Syna.

Milosrdný Bože, vyvolil si svätého Lukáša, aby ohlasoval evanjelium pohanom a hriešnikom; vyslyš naše prosby a daj nám lásku a úctu k tvojmu slovu, aby nám bolo ustavičným pokrmom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, obdaruj nás milosťou ochotne ti slúžiť, * aby dary, ktoré ti prinášame na sviatok svätého Lukáša,stali sa pre nás duchovným liekom a pomáhali nám k večnej sláve. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo ty, večný Pastier, neopúšťaš svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod sta­rostlivým vedením tých, ktorých si ako zástupcov svojho Syna ustanovil za duchovných pastierov.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán poslal učeníkov, aby všade ohlasovali: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, * nech nás posvätí nebeský chlieb, ktorý sme prijali z tvojho oltára,a nech nás upevní vo vernosti k evanjeliu, ktoré ohlasoval svätý Lukáš. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.